Diaconaat

Laat daarom ook je licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die je doet, zullen zij je hemelse Vader eren.
Matheus 5:16

Meer dan 2.200 keer! roept de Bijbel ons op om zorg te hebben voor onze naaste en recht te doen aan de mensen die dat nodig hebben. God heeft Zijn gevende liefde laten zien door de Here Jezus. Door Hem voor ogen te houden mogen wij, Gods kinderen, deze liefde doorgeven. Dit is de gevende liefde, de agape-liefde, dat is liefde in actie. De letterlijke betekenis van diaconaat is: “het zich dienstbaar opstellen”, of wat vrijer vertaald “het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben”. Diaconaat is dan ook een kerntaak van de christelijke gemeente en een levenshouding van iedere christen. God geeft ons hier de kracht voor, doordat Zijn Geest ons krachtig bijstaat. In de hulp naar de ander laten we Gods glorie zien en wordt God verheerlijkt.

Huiskringen: In de gemeente mogen we vanuit de huiskringen zorg hebben voor elkaar. De Here Jezus is daarin ons voorbeeld, Hij leert ons hoe we God en elkaar mogen liefhebben in woord en daad. Het kan zijn dat je iemand helpt met verhuizen of iemand ophaalt of brengt of helpt bij een huishoudelijke klus. In de huiskring kan hier om gevraagd worden en daar kan ook gezocht worden naar een oplossing.

Diaconaal team: Er kan binnen een huiskring een hulpvraag zijn die huiskring- overstijgend is. Bijvoorbeeld financiële problemen of structurele hulp in het huishouden. Dit zijn zaken die de huiskring niet hoeft te behartigen, omdat dit een te grote druk op de groep kan leggen. We willen een diaconaal team opzetten met een coördinator diaconaat. Bij de coördinator diaconaat komt de hulpvraag binnen en hij/zij kan beoordelen of en hoe we als gemeente hier ondersteuning aan kunnen geven. Eventueel kan de coördinator diaconaat advies inwinnen bij hulpverlenende instanties. Voor praktische ondersteuning kan de coördinator diaconaat beroep doen op gemeenteleden die aangeboden hebben hand- en spantdiensten te willen verrichten.