Waar staan we voor

Vanuit Gods liefde eren wij God en werkt Hij door ons heen, zodat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem willen volgen.

KP

1. God houdt van ons, Hem geven we alle eer!

Liefde voor God: Het gaat om Jezus Christus. Hij heeft Zijn leven gegeven en is opgestaan uit de dood. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn verlangen is dat wij door Hem weer verbonden zijn met de liefde van God. Wij willen God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest de allerhoogste eer in ons leven geven. Wij willen denken aan Jezus’ lijden, sterven en opstanding en uitzien naar Zijn terugkomst op aarde. Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en door Gods gezaghebbende en betrouwbare woord: de Bijbel.

2. God wil Zijn liefde door ons aan anderen bekend maken.

Liefde voor elkaar: Wij willen elkaar niet alleen liefhebben met woorden, maar ook met daden. Elkaar zegenen, elkaar helpen en bemoedigen te groeien in ons geloof, en elkaar ondersteunen daar waar dat nodig is. Kijk naar Jezus en je ziet Gods liefde in woord en in daad.

3. Ons verlangen is dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem willen volgen.

Liefde voor de ander: Wij willen vanuit de liefde die God ons heeft gegeven mensen bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus, zodat zij zich ook bij Gods gezin voegen en vanuit Gods vrede gaan leven.

4. Wij willen een plek zijn waar jij je thuis voelt en groeit in geloof.

Een veilige plek, waar je je geliefd voelt. Waar men kan lachen en huilen en waar een plaats is voor een ander zijn mening. Waar we elkanders mening respecteren. Een plaats waar mensen zich thuis voelen en waar aandacht, zorg en liefde is voor de mensen om ons heen. Als gemeente willen we Hem volgen en de mensen liefhebben en zegenen.  

Een relatiegerichte, Geestvervulde gemeente die Gods glorie laat zien

Onze kernwaarden:

Toewijding

Jezus liet zijn toewijding zien door God te gehoorzamen en Zijn leven te geven aan het kruis. Vanuit Gods Liefde willen we vol overgave dienen en delen.

Liefde

God geeft onvoorwaardelijke liefde. Hij is de oorsprong van de liefde en heeft ons gemaakt om Hem en elkaar lief te hebben. Wij mogen vriendschappen opbouwen, liefde uitdelen en ontvangen. Door de ogen van Jezus  zonder oordeel naar de ander kijken en met compassie er voor de ander zijn.

Geborgenheid

We mogen ons geborgen en veilig voelen in de liefde van God, ondanks al onze tekortkomingen. We mogen groeien in Gods geborgenheid. Daar komen we tot bloei. We mogen een plek van geborgenheid bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Echtheid

In woord en daad ons hart laten zien aan God en elkaar. We willen eerlijk en oprecht zijn.

 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven
Matteüs 11:28