Stichting De Weg

Stichting De Weg - ANBI

 

Christelijke gemeente Het Keerpunt is ondergebracht in Stichting De Weg.

1. Het doel van Stichting De Weg is:

- Het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door middel van evangelisatie en door het functioneren als Christelijke Gemeente "Het Keerpunt, gevestigd te Bolsward.

- Het ondersteunen van christenen in materiële en geestelijke noden.

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het regelen van de financiële, commerciële, juridische en organisatorische aspecten, alsmede het bieden van de logistieke ondersteuning van de activiteiten en werkzaamheden van “Het Keerpunt”.

3. De Stichting en Het keerpunt hebben als grondslag de Bijbel als Gods Woord

Stichting “De Weg” heeft een eigen bestuur. Het toezicht op dit bestuur is geborgd via het oudstenteam van christelijke gemeente Het Keerpunt. Iemand van het oudstenteam kan niet deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Twee keer per jaar legt de stichting op de gemeenteavond verantwoording af over het financiële beleid. Het beleidsplan is vastgelegd in de gemeentegids. Hierin vind je terug wie we zijn, onze visie, onze structuur, werkwijze, wat we doen, hoe we omgaan met onze financiën.

Stichting “De Weg” is aangemerkt als ANBI instelling, dus giften zijn belasting aftrekbaar.
Het RISN/fiscaal nummer is 8012 03 958

Het bestuur van de stichting is te bereiken via stichting@hetkeerpunt.com en bestaat uit:

  • Hans Heres (voorzitter)
  • Ankie Hindriks (secretaris)
  • Peter Kitsz (penningmeester)
  • Falco van der Veen (gebouwonderhoud)
  • Bauke Elgersma (gebouwbeheer)

Er is geen beloningssysteem van toepassing. Er worden binnen onze stichting geen beloningen verstrekt aan de bestuurders. Alle werkzaamheden binnen de stichting en de gemeente worden vrijwillig verricht.

Verslaggeving van de activiteiten en de financiële verantwoording daarbij is te vinden in het jaarverslag / accountantsrapport.

Stichting De Weg – jaarrekening 2018 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening 2019 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening januari 2020 - augustus 2020 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening september 2020 - augustus 2021 tbv ANBI

Stichting De Weg – Standaardformulier publicatieplicht ANBI, Boekjaar 2020-2021