full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten

Leven en gaan in Jezus naam .

Dit is het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2019-2020

Leven in Jezus naam: Jezus zegt het zelf, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daar waar de Here Jezus is, is LEVEN! Door de doop zijn we omhuld met Hem, wij leven door Hem. Hij brengt ons bij de Vader en geeft door Zijn Geest leven en vrede. Dat zijn mooie woorden, maar deze woorden hebben ook gevolgen. In hoeverre is het leven, dat Jezus geeft, zichtbaar in ons? Waarin merken we, zien we, dat de Koning der Koningen ons leven beheerst? Waarin merken we, dat Zijn Geest in ons uitwerkt, dat we God alle eer geven en leven vanuit Zijn Koninkrijk? Dat is een geestelijk leven, vol van Gods heerlijkheid, grootheid en macht. Hoe mogen we Gods principes in ons leven vorm geven. Dat begint met het kennen van Hem en Zijn Woord en werkt levensheiliging uit.
Gaan in Jezus naam: Wanneer het levende water, dat Jezus geeft, door ons heen stroomt, zullen ook anderen iets gaan merken van Gods Koninkrijk in ons. Wij gaan getuigen van Jezus naam. Als kerk is dat ook onze missie: Gods grootheid laten zien aan een gebroken wereld om ons heen. Dat geeft in de wereld weerstand. Maar als we ons licht niet laten schijnen, dan zijn we zoutloos zout en gaan we als gemeente van Jezus Christus voorbij aan onze missie. Hoe mogen we gaan in Jezus naam? Heel graag willen we dat ook concreet vorm geven komend jaar.

Laten we eerlijk zijn: we kunnen het zelf niet. We hebben zo Gods Woord en Gods Geest nodig! Hij zal het willen en het werken in ons bewerken. De liefde, die Hij in ons hart uitstort door Zijn Geest, is de levenskracht om te leven en te gaan in Jezus naam. En wij hebben een keuze: richten we ons op het materiele of richten we ons op Hem, Die leven geeft.


Gebed: O Here God, vervul ons met Uw Geest. Werk in ons Uw willen en Uw werken uit. Dat wij meer zicht krijgen op het kennen van U en het kennen van Uw Woord. Het gaat niet om ons, maar het gaat er om, dat U door ons heen Uw grootheid laat zien. Here Jezus, U komt toe alle lof en eer. Nu en tot in alle eeuwigheid. Uw naam zij voor eeuwig geprezen. Mogen we als gemeente vol zijn van U!
Bidden jullie met ons mee dat we als gemeente een krachtig getuigenis mogen zijn van Gods grootheid? Dat we niet lauw of koud zijn, maar vol zijn van Zijn heerlijkheid en dat laten zien. Leven en gaan in Zijn naam!

Een gezegende vakantie!